WGBO, AVG en Klachtenregeling

Praktijk DeBeweegFysio hanteert de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder andere in dat:

 • De Fysiotherapeut en u het altijd samen eens moeten zijn over de behandelaanpak en dat u vooraf uw goedkeuring moet verlenen als u akkoord bent met de behandelaanpak.
 • De fysiotherapeut altijd de privacywetgeving zal toepassen.
 • De fysiotherapeut u altijd voldoende zal informeren over u klacht en de inhoud van de behandeling.
 • Indien het minderjarigheid betreft de ouders/voogden zullen worden geïnformeerd.
 • U altijd recht heeft op inzage in uw eigen dossier.
 • Als er overleg met derden noodzakelijk is, de fysiotherapeut altijd vooraf om uw toestemming zal vragen.
 • Uw gegevens afgesloten opgeborgen zullen worden als het om papieren stukken gaat.
 • Uw digitale gegevens in beveiligde AVG-gecertificeerde omgevingen zullen worden opgeslagen.
 • Er in de dagelijkse praktijk zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.
 • Overige wet en regelgeving bekeken kan worden op het internet in de modelregeling Fysiotherapeut-Patient van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de AVG op de pagina van de overheid.
 • Op dit moment het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie alles in het werk stelt om alle fysiotherapeuten op de hoogte te brengen van de praktische toepassing van beide wetten in de dagelijkse praktijk.

 

Klachtenregeling:
Fysiotherapeut Jacqueline Grotenhuis is aangesloten bij de klachtenregeling van het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie:
 
Begripsomschrijving 

Artikel 1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
klachtenfunctionaris: De klachtenfunctionaris bij het KNGF
zorgaanbieder: De bij de klachtenregeling aangesloten zorgaanbieder
cliënt: de natuurlijke persoon die klacht heeft over de zorgaanbieder
KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Zorgbelang: Zorgbelang Nederland als representatieve organisatie voor                                          cliënten/patiënten

Samenstelling en taak

Artikel 2. De klachtenfunctionaris  werkt in opdracht van het KNGF. De klachtenfunctionaris kan een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

KLACHT Indiening klacht en informatie hierover

Artikel 3. Een klacht over een gedraging van een zorgaanbieder wordt digitaal ingediend. Schriftelijke indiening is mogelijk maar heeft niet de voorkeur.

Artikel 4. Informatie over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend is goed herkenbaar beschikbaar op de website en in de praktijk van de zorgaanbieder.  Indiening van een klacht geschiedt digitaal, of als nodig schriftelijk, via een klachtenformulier beschikbaar op de website van het KNGF (www.defysiotherapeut.com) of in de praktijk van de zorgaanbieder.

Artikel 5. De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris  alvorens een klacht schriftelijk wordt ingediend. Het verzoek hiertoe wordt ingediend bij het secretariaat van het KNGF en binnen een termijn van twee werkweken wordt hierop gereageerd door de klachtenfunctionaris.

Artikel 6. Iedere cliënt van een aangesloten aanbieder van zorg, of een vertegenwoordiger van deze cliënt, kan een klacht indienen.

Artikel 7. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als het klachtenformulier op alle relevante onderdelen is ingevuld. Indien het klachtenformulier niet is gebruikt of onvolledig is ingevuld, zal de klachtenfunctionaris of het  secretariaat de cliënt of zijn vertegenwoordiger hierop wijzen.

Artikel 8. Indien nodig wordt een machtiging van de cliënt gevraagd om de relevante medische gegevens met betrekking tot de gedraging bij de desbetreffende aanbieder van zorg op te vragen.

Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie :

Proces en afhandeling klachtbehandeling

Artikel 9. Na registratie van de klacht door het secretariaat, worden de indiener, de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris  geïnformeerd over de registratie met daaraan gekoppeld de vraag om de klacht onderling te bespreken. Dit met de intentie om de klacht op te lossen.

Artikel 10. De klachtenfunctionaris zal uiterlijk twee weken na registratie van de klacht informeren naar de stand van zaken in het gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder en beoordelen of verdere interventie door de klachtenfunctionaris  zinvol is. Een interventie van de klachtfunctionaris is gericht op een bevredigende  oplossing van de klacht.

Artikel 11. Uiterlijk binnen zes weken na registratie van de klacht ontvangt klager een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. De zorgaanbieder geeft daarbij aan welke beslissingen hij heeft genomen  en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd. De klachtenfunctionaris ontvangt bovengenoemde mededeling van de zorgaanbieder eveneens.

Artikel 12. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder nodig is, kan de zorgaanbieder de in artikel 12 genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan klager en de klachtenfunctionaris.

Dit Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie is overeengekomen tussen het KNGF en Zorgbelang Nederland op 15 december 2016.